ขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติงาน ประเภท WORK FROM HOME


การลงเวลาเข้า มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือกประเภทการปฏิบัติงาน เป็น Work from Home


ขั้นตอนที่ 2.

เมื่อกดเลือก Work from Home แล้ว ระบบจะแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านบนแผนที่ ให้กด "ลงเวลาเข้าทำงาน"


ขั้นตอนที่ 3.

เมื่อกดลงเวลาเข้าทำงานแล้ว ระบบจะสอบถามว่า "คุณต้องการลงเวลาเข้าทำงานใช่หรือไม่ ?" ให้กด "ใช่" เพื่อบันทึกข้อมูลการลงเวลาเข้าทำงาน


ขั้นตอนที่ 4.

เมื่อบันทึกลงเวลาเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเวลาเข้าทำงาน และข้อมูลตำแหน่งที่ท่านลงเวลาเข้า ซึ่งการลงเวลาเข้าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วการลงเวลาออก (เลิกทำงาน) มี 3 ขั้นตอน ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1.

เมื่อเลิกงานและท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการลงเวลาเข้าทำงานที่ได้บันทึกไว้ และตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านบนแผนที่ ให้กด "ลงเวลาเลิกทำงาน"


ขั้นตอนที่ 2.

เมื่อกดลงเวลาเลิกทำงานแล้ว ระบบจะสอบถามว่า "คุณต้องการลงเวลาเลิกทำงานใช่หรือไม่ ?" ให้กด "ใช่" เพื่อบันทึกข้อมูลการลงเวลาเลิกทำงาน


ขั้นตอนที่ 3.

เมื่อบันทึกลงเวลาเลิกทำงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเวลาเลิกทำงาน และข้อมูลตำแหน่งที่ท่านลงเวลาออก ซึ่งการลงเวลาเลิกทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor