คำแนะนำการใช้งานระบบ
1.ระบบปฏิบัติการ IOS
วิธีการเปิดอนุญาตให้ใช้งาน(GPS Location) ภายในเครื่อง
วิธีการตั้งค่า >> Click !!!
ข้อมูลอ้างอิงจาก https://th.wikihow.com

2.ระบบปฏิบัติการ android

3.browser ที่แนะนำ
- Safari
- Google chrome
- Firefox

สอบถามเกี่ยวกับระบบได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ โทร: 2047
E-mail : personnel@group.psu.ac.th

พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by The Computer Center, Prince of Songkla University