ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการลงเวลาทำงาน
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมวลผลข้อมูลการบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเวลาเลิกงาน และตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติงาน นับวันลา มาสาย เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ โทร: 2047
E-mail : personnel@group.psu.ac.th
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บันทึกตำแหน่งพิกัดปัจจุบันของข้าพเจ้าเพื่อยืนยันการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าพเจ้าจากที่บ้านตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านฯ(ฉบับที่ 7)
วันที่ 16 เม.ย. 2564
เอกสารประกาศ
คำแนะนำการใช้งานระบบ
1.ระบบปฏิบัติการ IOS
วิธีการเปิดอนุญาตให้ใช้งาน(GPS Location) ภายในเครื่อง
วิธีการตั้งค่า >> Click !!!
ข้อมูลอ้างอิงจาก https://th.wikihow.com

2.ระบบปฏิบัติการ android

3.browser ที่แนะนำ
- Safari
- Google chrome
- Firefox

สอบถามเกี่ยวกับระบบได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ โทร: 2047
E-mail : personnel@group.psu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Developed by Office of Digital Innovation and Intelligent Systems,
Prince of Songkla University.